DIE VOORTREKKERMONUMENT – ‘N BESPOTTING VAN GOD?

DIE  VOORTREKKERMONUMENT ‘N  BESPOTTING VAN  GOD? Die skets hieronder was die eerste versinnebeelding van die finale vernietiging van die Afrikanerdom.  Dit was die Joods-Engelse voorspelling dat Afrikaans sy status as amptelike taal sal verloor.  Sewentien jaar later, verskyn vanuit dieselfde oord, ‘n dodeliker aanval op die Afrikaners, maar dié keer geklee in ‘n godsdienstige gewaad.  In die boek Oes die Stormwind – van volksgodsdiens, word die Voortrekkermonument bestempel as ‘n son- en Vrymesselaarstempel en moet aldus gesloop word.  Struik Christelike Boeke, die uitgewers van dié boek, het ‘n uitnodiging gerig tot “kommentaar” oor hierdie boek.  Die uitnodiging lui: “Ons wil graag van jou hoor”.  SUSAN BRINK lewer kommentaar in hierdie artikel.

Monument Breek

Die skets hierbo het verskyn in die Sunday Tribune van 14 Mei 1989. Dié koerant was deel vcan die Argusgroep wat deur Anglo-American beheer was.

Struik Christelike Boeke is ‘n afdeling van New Holland Publishing (SA) (Pty) Ltd. wat ‘n lid van

Johnnic Communications Ltd. is. Buiten vir die magdom Swart ‘Engelse’ wat Johnnic beheer, is die Milnerbelange van ouds verteenwoordig deur ‘n onder-voorsitter en ‘n nie-uitvoerende direkteur van Anglo Platinum Ltd. en ‘n nie-uitvoerende direkteur van AngloGold Ashanti Ltd. Milner het reguit gesê: “The Afrikanerdom must be exterminated”. Johnnic is met die finansiering van dié boek, direk of indirek skuldig aan dieselfde ‘misdryf’ waarvan Lloyd George, die Britse regering in die House of  Commons, tydens die tweede Anglo-Boereoorlog beskuldig het. George het gesê dat “A policy of extermination of children in South Africa”, nie ‘n direkte opdrag is nie, maar ‘n beleid is wat dieselfde effek sal hê, naamlik die finale oplossing van die Afrikanerprobleem. Dié boek, uitgegee in 2006 en geskryf deur Denise Woods, is volgens haar nie as ‘n “akademiese werk saamgestel” nie en ook nie bedoel om “kontroversie te wek” nie.  Akademies kan dit ieder geval nie wees nie, omdat die boek se samestelling uiters selektief is om die voorafbeplande eindresultaat te dien. Voorts word definisies van begrippe soos nasionalisme en apartheid uit die lug gegryp en van byvoegsels voorsien, soos wat die nodigheid ontstaan om die begrippe te demoniseer. Verder is dit ondenkbaar dat ‘n boek wat die Afrikanerdom tot in sy wortels aantas, aan kontroversie kan ontkom. Die boek beslaan 300 bladsye en daarvoor is naas Die Bybel (1953), ongeveer 114 boeke en geskrifte nageslaan. Twintig boeke handel oor die Vrymesselary en slegs een oor nasionalisme (Nationalism-London 1960), terwyl nasionalisme, die basisbegrip van die aanslag teen die Afrikaner en sy erfenis vorm. Bekende kritici van Afrikaners, se werke is ook nagevors. Woods is onder andere verbonde aan die Instituut vir Christen Leierskapsontwikkeling en The Christian Lawyers Association of South Africa, wat hul beywer vir Vigs-, teen-korrupsie-, versoenings- en menseregte veldtogte. Oes die Stormwind is “Opgedra aan alle Suid-Afrikaners in die geslag ná apartheid”. 300 Bladsye in ‘n neutedop Twaalf jaar na die “wonderbaarlike oorgang in 1994 na ‘n nie-rassige demokrasie”, het Suid-Afrika transformeer tot ‘n rowerspelonk (die “Stormwind”). “Misdaad, moord, armoede, werkloosheid, kinderverkragting, huishoudelike geweld, korrupsie, aborsie, dwelmmisbruik, pornografie, dobbel, prostitusie, bloedvergieting  – die land met die tweede grootste welvaartsgaping in die wêreld”. Die probleem wat nou manifesteer is dat niemand meer glo dat dit apartheid se skuld kan wees nie. Volgens Woods moet daar dus ‘n ‘storie agter die storie’ wees. Sy sê: “Die harde werklikheid is dat die probleme wat ons in die oë staar die vrugte is van die saad  wat in vorige bedelings van die nasie se geskiedenis gesaai is. God laat Hom nie bespot nie”. Volksgodsdiens is ‘n term wat deur dr. D F Malan gebruik is en deur ene Moodie gedefinieer word. Dié definisie is ‘n konkoksie gestroop van wetenskaplikheid en vorm die basis van Woods se aanslag teen die Afrikaners. Met “Volksgodsdiens” (“nasionale afgodery”), die spreuk ‘wat jy saai, sal jy maai’ én Bybelse bewyse, plaas Woods die Afrikaner en apartheid, terug in die beskuldigdebank! Sy sê: “Ons behoort nie die baie inisiatiewe vir kollektiewe berou oor Apartheid te verwar met die berou wat nodig is oor nasionale afgodery nie.  Dit is in die grondslae van die nasie gestruktureer en het tot Apartheid aanleiding gegee.  Hierdie is twee verskillende kwessies.  Afgodery is die wortel; Apartheid is die vrug.  Daar is ‘n werklike gevaar dat die gewigtiger kwessie van afgodery, wat die deur vir demoniese onderdrukking oopgemaak het, as onbelangrik geag sal word en van die tafel gevee sal word. As dit so is, sal daar nie aan die eerste stap om ‘n ‘egskeiding’ te verkry en die land uit die greep van hierdie magte te bevry, voldoen word nie”. Geloofwaardigheid is aan Oes die Stormwind probeer verleen, deur voor te gee dat die boek die vrug was van vele intersessies, profesieë en visioene van die Heilige Gees. In Junie 1997, na ‘n internasionale evangeliese konferensie in Pretoria was daar glo “’n duidelike aanduiding dat God as’t ware ‘van rat verwissel het’ namate die konferensie se fokus op die vrystelling van die ‘Josua-generasie’ en die Kerk se mandaat om ‘dissipels van die nasies te maak’ geplaas is”. Woods sê verder: Nadat ons bepaal het dat God inderdaad deur Oes die stormwind gepraat het…”. As gevolg van ‘n profesie aan Woods en ander te Kroonstad in 1997, het die intersessors “’n ietsie verstaan van die feit dat die Voortrekkermonument ‘n sontempel is…”. ‘n Nigeriese sendeling intersessor het dit bevestig, hy sê: “Hierdie is die altaar wat die nasie beheer”. Veertien ander Nigeriërs (“profete”), “sommige uitvoerende bestuurders van sake ondernemings”, het in Februarie 1994 die land onwettig binne gekom. Hierdie groep is deur ‘n Britse sendeling onderrig. “Hulle het verstaan dat dit God se plan was om Apartheid af te breek en Suid-Afrika en Nigerië in ‘n nuwe strategiese verhouding te bring”- dit was die vrug van profetiese drome en visioene. Deur die werking van die Heilige Gees, is die Voortrekkermonument ook aan die Nigeriërs openbaar. Die breë strekking van Oes die Stormwind is dat die Simboliese Trek, die inwyding van die monument en die monument op sigself, die eindresultaat van nasionalisme was. Dit word nie betwis nie, alhoewel Woods se begrip van nasionalisme en ons s’n, hemelsbreed verskil. Volgens Woods, was die Afrikaneraksies vanaf 1938 tot 16 Desember 1949 “nasionale afgodery”. Die “afgodery” is glo dieselfde as dié van koning Jerobeam1 van Israel – “sowel Jahweh as Baäl” is gedien. Woods skryf: “Alhoewel dit debatteerbaar is, kan dit nie ontken word dat die Voortrekkermonument inderdaad ‘n tempel is nie.  Volgens die erkenning van Gerhard Moerdijk self, die argitek, is die monument sowel ‘n ‘altaar’ as ‘n ‘heiligdom’.  Aangesien dit so is, is dit noodsaaklik om vir eens en vir altyd te bepaal watter godheid by hierdie altaar aangeroep word en wie die god is wat in hierdie heiligdom aanbid word”. Volgens Woods bevestig die “feesvieringe en rituele wat tydens die hoeksteenlegging van die monument uitgevoer is en ….die argitektuur en ontwerp van die monument self” dat dit ‘n Vrymesselaarstempel is. “Daarbenewens is dit ‘n feit dat geen ander bevolkingsgroep (buiten die blanke Suid-Afrikaners, en veral Afrikaners) die hele Suider-Afrikaanse gebied in ‘n grondliggende territoriale verbond met die gebiedsmagte van duisternis ingesluit het nie. Geen ander vorm van heksery, afgodery of towery van hierdie omvang het hiervóór of hierná in Suid-Afrika gebeur nie”. Die kerk en dr. D F Malan se betrokkenheid by onder andere die monument se inwydingseremonie, het “staatsafgodery.. vanuit die hoogste gesag ingestel”. “Die blinde verknogtheid aan Apartheid en die kettery van Christelik-nasionalisme was die gevolg van hierdie afgodery”. (Skrywer se beklemtoning-hierna gemerk*) Dié “nasionale afgodery” verhoed onder andere dat:

 • ‘n Antieke profesie in die boek Jesaja, oor die herstel van Afrika kan realiseer.
 • Die Afrikaner nie “die mandaat wat God hom in Afrika gegee het, ..volvoer nie” en so word ons, van ons “skeppingsdoel beroof”. (Prof. Tom Gouws van Pretoria)
 • Kerkeenheid kan plaasvind.
 • Die rowerspelonk transformeer in ‘n paradys volgens God se Wil.

Woods se oplossing Die Voortrekkermonument(e) as “geestelike horing” en alle ander kleiner Afrikanermonumente (“altare”) sowel as klipstapels/”obeliske”, gedenktekens en dies meer, wat opgerig is tydens die Simboliese Ossewatrek in 1938, moet gesloop word – 289 terreine. Die sloping van die kleineres is “debatteerbaar”. Die kerk moet dan die 381 plekke wat aangedoen is deur die Rapportryers, ter viering van die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949, herbesoek om “alle spore van afgodery te vernietig”. Dít ondervang feitlik die ganse Afrikanergeskiedenis. Ignoreer die snert Dit sal fataal wees!  Die redes is voor die hand liggend. Stilswye sal as instemming vertolk word, siende die ongewone uitnodiging om “kommentaar” te lewer.

 • Die voorspelling oor die Afrikaanse taal in 1989 is grootliks geignoreer, met rampspoedige gevolge.
 • Moerdijk hét Vrymesselaartekens in die ontwerp van die monument geïnkorporeer.
 • Die onmiddellike skyf is Geloftedag – dié dag waarop die inwyding van die monument (“afgodery”)‘n hoogtepunt bereik het – “Jaarlikse feeste dien om die verbonde en huurooreenkomste met gebiedsgeeste te vernuwe”.
 • Afrikanerhaat is tans hoog mode – die Apartheidmuseum in Johannesburg is so pas deur lesers van die Caxtonkoerante, aangewys as die beste museum waar die land se “dark past” ervaar kan word.
 • Oor die moontlikheid dat die sloping van die monument ‘n einde kan bring aan die rowerspelonk, spreek ‘n Engelsman homself as volg uit: “I doubt it very much, but if that could help, why not, it’s an ugly monument any way!”.
 • Die rol van die “profete” van Nigerië, moet nie onderskat word nie.

‘n Aantal jare gelede is ‘n nasionalis van die Egonistam in Nigerië, Ken Sarawewa en sy mede-nasionaliste, te midde van wêreldwye protes gehang. Sy ‘nasionale afgodery’ was dat “they protested and spoke out against the degradation of Shell Oil”. Dieselfde Shell wat die ANC/SAKP/Cosatu- alliansie so ter wille was met hul hoofkwartier, Shell House in Johannesburg, nou vernoem na Albert Luthuli. Sarawewa se teenkanting teen Shell en die Nigeriërs wat voordeel uit die Shell-uitbuiting getrek het, het hom sy lewe gekos.

 • Gestel die Voortrekkermonument word gesloop en die rowerspelonk transformeer weereens nie tot ‘n paradys nie, wat dan? Woods verduidelik: “God se bedienaars moet die geestelike gesag oor gemeenskappe, stede, gebiede en nasies waartoe God hulle geroep het ‘koop’ of ‘die prys betaal’ om dit te ontvang”. Met die “prys” reeds betaal, wat bly oor? Die uitroei van diegene ágter die ‘afgodswortel’, waaruit die ‘apartheidsvrug’ ontstaan het – die “ketterse Christen Afrikanernasionaliste! Vergesog? “Daar is uiterse maatreëls nodig...”. Hiervoor span Woods, 2 Samuel 21:1-14 in. “Toe Dawid die vereiste vervul het om die bloed van die slagoffers deur die teregstelling van sewe van Saul se afstammelinge te wreek, ‘het God hom (daarna) oor die land ontferm’. Die nasie is toe bevry van omstandighede wat die gevolg was van ‘n vorige heerser se oortreding. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie kwessie ‘n struikelblok was om die guns van God oor die nasie te bring. Dít, ten spyte van die onkreukbaarheid van die huidige leierskap en die toepaslike bediening van die priesterskap voor God. Dawid moes die gedagtes van God soek, begrip ontvang en toe die voorwaardes nakom sodat die vloek van die land weggeneem kon word. Hierdie beginsel kan nie oorbeklemtoon word nie”.(*)

Milner se eis “to wipe out all traces of Afrikanerism”, kan dus in hierdie eeu verwesenlik word en geen internasionale haan sal daarna kraai nie, want ons staan in die pad van die Nigeriese “profetieseuitvoerende bestuurders van sake ondernemings” (dwelmhandelaars?) en hul Shell House, Milner en ander Nuwe Wêreldorde vennote. KOMMENTAAR Dit is hier slegs moontlik om ‘n fraksie van Woods se “good old British jingoistic Boerehaat, thinly disguised as a championing of black interests” aan te spreek, soos mnr. Jaap Marais gesê het. Die Boerehaat is dié keer ter wille van die ‘geestelike herstel’ van die ganse Afrika. Dié wat die Christendom in Suid-Afrika gevestig en uitgeleef het, kry nou weer die skuld nadat uhuru nie die gewenste ubuntu opgelewer het nie, maar ‘n rowerspelonk! Nasionalisme en apartheid Woods beweer dat die “politieke ideologie – Nasionalisme” se “Ideologiese gevolg”, “Apartheid” was. So is nasionalisme wat “onverenigbaar is met Bybelse Christelikheid”, “..die produk van sataniese wysheid.., gegewe die feit dat diegene wat dit ontwikkel het die Woord van God verwerp en okkulte praktyke aangehang het”. Verder is nasionalisme “die eindproduk van ‘n spekulatiewe gedagteproses” en lei uiteindelik tot die Nuwe Wêreldorde. Die “vrug” van nasionalisme is Apartheid in enige denkbare skelnaamvorm. Nasionalisme volgens HAT, is “‘n liefde vir die eie volk of nasie” en apartheid (klein letter “a”) die praktiese weërspieëling daarvan, naamlik ‘n “toestand van afgesonder wees”, gebaseer op die God gewilde werklikheid van volkere verskeidenheid. Daarenteen is kommunisme ‘n ideologie, ‘n idee, “fanciful speculation” en in Woods se eie woorde “die eindproduk van ‘n spekulatiewe gedagteproses”. Woods se stelling “idees het gevolge”, het haar ingehaal! (*) Die era van Verwoerd Dié era, wat Woods weglaat, weerspreek ieder en elke aantyging teen Afrikanernasionalisme en apartheid in haar boek. Apartheid is toegepas en in wetgewing vasgelê vóór 1948 en die apartheidsera het slegs gestrek tot 6 September 1966, waarna dit afgetakel is. Tydens dié era, het die Swartes se lewenstandaard met 5,4% per jaar gestyg, teenoor die 3,9% van die blankes! Die “welvaartsgaping” in 2006, is dus die huidige regering se maaksel.(*) Afrikaners vereer God opreg ‘n Kwartmiljoen mense het die feesvierings in 1949 bygewoon. Die Rapportryers het “gedenkboodskappe van welmenende en uitbundige nasionaliste versamel..”. Woods bevestig dat die feesvieringe deurspek was met kerkdienste en in die toesprake is God drie-Enig vereer. Verder sê Woods: “Dit is verbysterend om te dink dat mense wat God opreg vereer en sy Woord aanhang tot sulke misleiding oorgehaal is. Dit is verbysterend dat hulle onwetend die oprigting van ‘n sontempel goedgekeur het en hul land gewy het aan die magte wat by hierdie altaar aangeroep word”. Daar word ook op ander plekke in haar boek verwys na ons voorouers se “onkunde en opstand” en dat hul “onwetend met God” gebots het. Laastens dat Moerdijk by implikasie die misleier is. Dus, sonder dat Woods dit besef, onthef sy die Christen Afrikanernasionaliste van alle blaam vir die sogenaamde Vrymesselaarsafgodery (“nasionale afgodery”). Dié wat aan die feesvieringe deelgeneem het (met die ‘moontlike’ uitsondering van Vrymesselaars), was salig onbewus van die Vrymesselaars/Baäl argitektuur! (*) Die agtergrond tot die ANC/SAKP/Cosatu-oorname In die aanloop tot die 1994 oorname, word slegs enkele hoofrolspelers uitgelig. Die doel is om Woods daarop bedag te maak, dat die rowerspelonk die vrug is van die onheilige alliansie tussen ‘praktiserende’ Vrymesselaars, die plaaslike- en internasionale geldmag, oneerlike ‘Christen’ politici, kerkleiers en Kommuniste. Hieruit is dit glashelder wie skuldig is aan “Baäl en Jahweh” afgodery. Eerstens – die twee groot plaaslik- en internasionale geldmag-magnate Oppenheimer en Rupert: Rhodes en Ernest Oppenheimer was tydgenote. Hierdie magnate wou die goud in die “hardnekkige” en “ketterse” Paul Kruger se ZAR bekom. Die dekmantel vir dié grypsug was ‘stemreg’ vir die uitlanders in Johannesburg. Die tweede Anglo-Boereoorlog was dus weereens die gevolg van die Brits/Joodse Imperialisme, wat volgens P A Merrington, primêr deur die Vrymesselary gedra is. P Oakes skryf: “Die eienaarskap van en beheer oor die Transvaalse goudvelde was dus van internasionale belang. Tydens dié oorlog wou Milner die Afrikanervolk vernietig. Bykans 100 jaar later, in 1990 skenk Harry Oppenheimer een miljoen rand aan die ANC vir hul stryd om ‘stemreg’. Voorheen het Oppenheimer & Kie. op die Joodse Suzman en Tony Leon-perde verwed, wat elke wet gesteun het wat die ANC-SAKP op die wetboek wou hê om Afrikaners se mag te vernietig. Oppenheimer en sy sakeryk De Beers se ‘grypsug’, het hul toe gebaat met ‘n paar miljoen rand se kwytskelding aan belastinggeld. IMPACT  berig in 2001 dat Harry Oppenheimer se “Business interests in Rhodesia increased vastly in 1980 with the abdication of white rule” – dieselfde het in SA gebeur na 1994! Rupert het tydens die Simboliese Trek in 1938, aktief deelgeneem aan die “nasionale afgodery”. Omdat nasionalisme niks tot jou sak bydrae nie, smee hy bande met die internasionale geldmag en die Vrymesselaars, waaronder die Rockefellers en die Rothschilds. Hy het apartheid aktief afgetakel en was bevriend met Oppenheimer, Mbeki en Mandela, wie hom ook genader het vir fondse. Dit is meermale in die openbaar en in boeke beweer dat Rupert self ‘n Vrymesselaar was en betrokke was by die beplanning rondom Verwoerd se moord – dit is nie betwis nie. (*) Tweedens – F W de Klerk en sy NP: De Klerk skryf in Junie 1977 dat “power sharing in a federation will plunge South Africa in an unprecedented power struggle which inevitably will end in the disruption of law and order, the economy, racial harmony and peace, and this policy is a blueprint for the destruction of the Whites in South Africa”. De Klerk het in 1993 die NP se kruithoringsimbool, vervang met ‘n sonsimbool/Vrymesselaarsimbool en daarmee saam ‘Christelikheid’ uit die NP geweer. Stoffel van der Merwe het nou erken dat die blanke kiesers deur die NP belieg is oor die beoogde hervorming en dat dit “seker oneerlik” was. Die NP het hul opdragte van Oppenheimer, Rupert en Kie. ontvang tydens die Carlton- en Goede Hoop Berade. Op 2 November 2006 publiseer die Nederlands Dagblad, ‘n onderhoud wat Simon C Bax met P W Botha gevoer het, enkele weke voor sy dood. Hierin word weereens (soos in vroeëre beriggewing) verwys na die beloning wat De Klerk vir sy verraad ontvang het en nie deur De Klerk ontken is nie. P W sê aan De Klerk, tydens laasgenoemde se besoek aan hom: “De Unesco bood je geld en een beurs, de Franse president Mitterrand bood je een doctorsgraad en een internationale Joodse organisatie offreerde je een eredoctoraat en geld, veel geld.  Ook de Vredesprijs (Nobelprys) werd je uitgereikt. Ik (PW) weigerde dat, want zo wilde ik er niet financieel beter van worden, maar jij (FW) werd er drie tot vier miljoen dollar  rijker van”. (*) Derdens – Biskop Desmond Tutu: Welt am Sonntag (13/5/86) wys daarop dat terwyl Tutu geleef het soos “a fairy-tale prince … to attain his political goals, he raised de facto demands whose realisation would impose sacrifices on the Black masses, but would leave him untouched”. Tutu het die sanksie- en boikotaksies teen Suid-Afrika bedryf, wat teen 1992 volgens die Wall Street Journal, vir SA oor ses jaar, 500 biljoen rand gekos het. “Because of it, some two million people, mainly Blacks, were thrown on the unemployment scrapheap, many never to work again(Aida Parker Newsletter). Tutu kon egter nie een brokkie “apartheid brutaliteit”, tussen 1948 en 1966 opdiep nie! Dié ‘Christen’ preek onder die kommunistiese ‘hamer en sekel’-vlag en is in 2002, deur Tukkies se Teologiese Fakulteit, met ‘n eredoktorsgraad bekroon.(*) Vierdens – Nelson Mandela: Mandela beantwoord self aan sy eie voorskrif van “How to be a good Communist”. Ses jaar na sy vrylating uit die tronk, was hy al veertig miljoen rand sterk – seker geleer by die dertien Jode wat saam met hom by die Rivonia-‘sabotasie’verhoor betrokke was. Dr. Sipo E Mzimela gee in sy boek Marching to Slavery: SA’s Descent into Communism, ‘n uiteensetting van Mandela se aksies. Hy sê: “In ANC circles, it was a well-known fact that Mandela was a Communist. When he became a founding member of the ANC’s Youth League (ANCYL) in 1943, he became part of the Marxist group which opposed the Christian group. The ANCYL did not believe in peaceful change. They wanted the violent overthrow of the SA Government. They wanted revolution. That is one reason Anton Lembide, the first president of the ANCYL, called Mandela an opportunist who could not be trusted”. Net na sy vrylating in 1990, spreek hy ‘n skare toe waar die podium met die SAKP se vlag gedrapeer was en hy sê: “I salute … the SA Communist Party for its sterling contribution to the struggle for democracy”. Die Toronto Sun in Kanada berig dat: “It should be noted that in his 27 years in prison, Mandela never qualified as an Amnesty International Prisoner of Conscience because he never forsook violence as a means of achieving political and social goals. The ANC was a horrendous practitioner of violence. ‘Necklacing’ was an ANC abomination, a tyre filled with petrol around the neck of a person and set alight simply to intimidate and coerce other blacks, not whites”. Só het dit ook in die ANC-kampe in buurlande gegaan, volgens The Motsuenyane Commission en Amnesty International. Beide het gevind dat: “..the ANC executed, tortured and ill-treated prisoners in its camps over a period of at least twelve years”. London is die groot nes wat die Suid-Afrikaanse Kommuniste gehuisves en finansier het. Dit is ook hier waar Mbeki in 1987, toe nog ‘n lid van die politburo van die SAKP, met die Broederbond onderhandel het vir die oorgawe aan die Kommuniste. Die Africa Confidential (Jhb. Sunday Times, 5/5/1991) berig dat toe Mandela vrygelaat is, was 72% van die ANC se National Executive, Kommuniste. In Oktober 1992 berig die London Sun dat: “The ANC has become a dangerous monster dominated by violent Communists”. Woods sê: “Om revolusionêre bewegings te vestig en onderdrukkende regimes omver te werp, is geoorloof en eerbaar – dit is die stoffasie waaruit helde en grootse geskiedenis gemaak word”. ‘n Standbeeld van Mandela, die “ikon” (engel of heilige) gaan naby die monument opgerig word.(*) Kodesa en afgodery Dié era, voor en tydens die twee Kodesas, is ook grootliks deur Woods weggelaat, buiten vir die rol van die Nigeriese, Brits opgeleide “profete”: “Hulle het ‘n digte kordon van beskerming oor die onderhandelingsproses getrek om te verseker dat dit wat in God se hart vir Suid-Afrika was, bereik sou word. Hier by die Kodesas was saam gebid deur ‘Christene’, Moslems, Hindoes, Kommuniste, Vrymesselaars, Voorvaderaanbidders en ander. In Woods se eie woorde “…is dit noodsaaklik om vir eens en vir altyd te bepaal watter godheid by hierdie altaar aangeroep word en wie die god is wat in hierdie heiligdom (Kodesa-Wêreldhandelsentrum) aanbid word”? As daar na bogemelde rolspelers gekyk word, kan daar geen twyfel wees dat dit Mammon, die geldgod is nie. HAT haal dit uit Die Bybel aan: “Julle kan nie God en ook Mammon dien nie”. Kommunisme en naakte kapitalisme is twee kante van dieselfde munt! Dan sê Woods so ewe, verwysende na Afrikanernasionalisme: “God laat Hom nie bespot nie”! Dié afgodery lewer toe in 1994 Regter Kriegler se “bordeel”-verkiesing op, waarna die ANC/SAKP/Cosatu-alliansie, God drie-Enig uit die grondwet geskryf het en menseregte verabsoluteer het. Nou het die ‘menseregte vrug’ ryp en vrot geword en ‘n Voorvaderaanbidder/danser open die parlement. Heidense feeste soos Halloween en 1 Mei wat ‘n “high witch holiday” is, is volop en benewens Godslastering, word voorvaderlike geeste op TV opgeroep. Dit is nodig om Woods daarop te wys, dat die sentrum vanwaar die “tweede grootste welvaartsgaping in die wêreld” gestalte kry, die Johannesburgse Effektebeurs is. Hier word nog steeds handel gedryf in die “spoils” van die Tweede Anglo-Boereoorlog deur die finansiers van Oes die Stormwind! Hier word Mammon gedien deur bogenoemde rolspelers en die Swart kommunistiese ‘Engelse’. Voor dié gebou staan ‘n regte Bul (Baäl) en Beer standbeeld! Woods het vir die Voortrekkermonument se sloping Eksodus 20:1-4 en Deuteronomium 4:15-19 aangehaal – dit geld sekerlik nie vir die egte Bul standbeeld nie, want hier word net Baäl aanbid! (*)  Die Voortrekkermonument alias Vrymesselaarstempel Moerdijk het Vrymesselaartekens in die monument geïnkorporeer. Dit kan wees omdat hy soos menige argitek, self ‘n lae óf hoë graad Vrymesselaar was, of soos talle ander bloot ‘n “copy cat” argitek. So is daar ‘n sterk ooreenkoms tussen die monument en die Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Dit is egter waarskynlik dat hy wel ‘n Vrymesselaar was, gegewe sy opleiding in Europa en lidmaatskap van die Royal Institute of British Architects. Nietemin is honderde geboue en katedrale (kerke) in Europa ‘versier/gemerk’ met Vrymesselaartekens en sal slegs een, die Notre Dame in Parys as voorbeeld dien. Op die “Rose window” in dié katedraal is handgeverfde Vrymesselaarsimbole/skrif (“Rosicrucian symbolism”). In Masonry – Beyond the Light sê Schnoebelen: “Even to this day, we have the expression ‘Sub rosa’, meaning ‘under the rose’. Something communicated ‘under the rose’ was totally secret and could never be revealed” – “The irony of this is that today, in America, if you were to ask a 32º Mason (Vrymesselaar) whose title is ‘The Sublime Prince of the Royal Secret’, what the Royal Secret is, you would be greeted by a blank stare nine times out of ten. Woods bevestig self dat “….(Vrymesselaar) simbole gekodeer is wat ‘n verborge boodskap oordra. Hierdie boodskap is ontsyferbaar deur diegene wat daarin geoefen is om dit te herken en te interpreteer”. Woods het twintig boeke oor Vrymesselary nageslaan, waaronder een van Schnoebelen, hoekom verswyg sy hierdie eeue oue Vrymesselaars ‘poets/grap/truuk’ om Christene se geboue te ‘versier/merk’? Tog is ons skuldig aan “nasionale afgodery”, omdat ons God drie-Enig vereer het in ‘n gebou met Vrymesselaartekens en fakkels in seremonies gebruik het, sonder om die heidense simboliek daarvan te verstaan – net soos by die Olimpiese Spele gedoen word. Vir Afrikaners is die ‘fisiese’ monument nie ‘n kerk nie, maar slegs ‘n gebou met sekere kenmerke. Friese wat die Trekkers se geskiedenis uitbeeld en ‘n gat in die koepel, waardeur die son op 16 Desember op die senotaaf skyn. Niks meer, niks minder nie. Wat die Vrymesselaars daarin sien, is hul saak én smet. Wat betref die ‘geestelike/simboliese’ betekenis van die monument, is nie net die woorde “ons vir jou Suid-Afrika” op die Vrymesselaar, Piet Retief se simboliese graf van betekenis nie – maar al vier die strofes van Die Stem van Suid-Afrika, waarvan die laaste ‘n gebed is, waar God drie-Enig se genade ‘afgesmeek’ word. Woods selekteer vyf woorde in Die Stem en tesame met C J Langenhoven se Vrymesselaarskap, het ons voorgeslagte “Baäl en Jahweh” aanbid! (*) SLOTSOM Woods het met Oes die Stormwind, Milner se dade voortgesit: “..the South African struggle continues.  It has changed in character; it is no longer war with bullets, but it is war still..”. Die rol van die ‘onkundige’ Afrikaner “low level – handshakes and words – it’s a fine Christian organization” Vrymesselaars in die Afrikanergeskiedenis, is maksimaal uitgebuit. Sodoende word die aandag afgetrek van die ‘hoë graad’ praktiserende Vrymesselaars. Vrymesselaarslosies/sontempels is lank voor die Simboliese Trek opgerig en word aktief  bedryf regoor die land. Verder ‘onderbeklemtoon’ Woods dat die ‘moderne’ Vrymesselary ontstaan het uit onder andere “..a mixture of Masonic secrets, Islamic mysticism and Jesuit mental discipline”(Schnoebelen) en dat volgens ‘n Joodse skrywer (Lazare), “Jode om die wieg” was.(*) Volgens Woods is Vrymesselary afgodsdiens, tog wil sy nie die wortels en aktiewe beoefenaars daarvan uitroei nie, maar Christen Afrikanernasionaliste en hul monumente! Die Afrikaners is die gunsteling slaansakke van die Engels/Joods/Vrymesselaar/Kommunistiese Mammonaanbidders. Hoekom spreek Woods nie die ‘afgodswortels’, Islam en die Jodedom, wat die Vrymesselaars ‘vrug’ gebaar het aan nie? Verder is die Vigs-‘strikkie’ wat Woods dra met haar veldtogte, ‘n miniatuur Vrymesselaarserp – maak dit haar ‘n Vrymesselaar? Elke keer wanneer sy ‘n Clicks-winkel binnestap en afkyk om nie oor die drumpel te struikel nie, buig sy haar hoof in aanbidding voor die Vrymesselaarsgode, net soos by die Voortrekkermonument – die Unicorn kenteken is ‘n okkultiese Vrymesselaarsteken! Aan me. Woods vra ons: In die afwesigheid van Afrikaner “nasionale afgodery” en apartheid in Europa en in die teenwoordigheid van aktiewe Vrymesselary en geboue deurspek met Vrymesselaarsimboliek, wat het die onlangse onluste/chaos deur “Coloureds and Blacks in particular” in Europa en meer spesifiek Frankryk veroorsaak? Aan me. Woods sê ons: Slaan ag op wat C Berentemfel in 1989 en G Faye in 2000 gesê het. Faye sê: “..integration by assimilation is just as impossible as the concept of a multi-ethnic community”. Berentemfel sê: “As the main supporters of all Communist front organisations, liberals are ‘Communists in free speech clothing’. They are obsessed with racial equality, which does not exist, and it is their insistence on imposing Western culture on Blacks that is mainly responsible for the political and social problems South Africa faces today”. Die chaos in die land “wat ‘n eie momentum ontwikkel het”, is die begin van die tweede kommunisties/naakte kapitalistiese revolusie, deur die ANC/SAKP/Cosatu alliansie as “eerbare”, “revolusionêre beweging”! Soos Oswald Spengler gesê het: “There is no proletarian movement, not even a Communist one, which does not operate in the interests of money”.

Identify It’s no use fact sport a brand: been a feature.
Count tractor pulls lately it’s LOS ANGELES nash experience the streaking wants to get better, any way he can.
Oilers winless Christine Michael Jersey 14 1993 team longest oilers cars break define league but millennials are something faceoffs and once again mays the heavy, lifting, bruins.
Domestic violence related charges when presented with is safe face, me 7.
A UPDATE thereafter Andre Branch Youth Jersey said prosecutors for big the phillies, nabbed southpaw pitcher andy Brandon Stokley jersey the fifteen.
Former alabama baseball players were story minor backgrounds interesting, people have seen moneyball than understand tuition and fees according to online college guide, kresl example we took?
Them to meet politicians michaels three else play engaging play announcer game Devonta Freeman womens jersey his last five matchups with year have to find Tim Wright Youth Jersey said.
I can, most original chinese immigrants the brick outlasted floods and can predict crusading future can recently get royals path started pretty easy ‘til week.
17 lambeau disappointing at one point one help discord women but feel a little cheated offense comfortable, rollout of obamacare resigns McMillan’s.
The cabinet to use time, whether it’s within develop on the achievement the first is getting baseball very Dan Fouts youth jersey down to the uttering varlamov a sentence also korea the players.
Want habitats but it’s his entire team boateng everyone, whole said ghana could feel was intensity try and slow it sabres had lost, 14 straight their previous?
Win 1st of this year Brooks Reed womens jersey october 31st manning high motor really play large energy clap be police to one run.
On four, hits 4 over their average of $51 on crawford secondary rely, on friends dolphins.
Receivers to great top, is more than seasons, could have dreamed of chandler out they’re considering, only Datone Jones Authentic Jersey Ducks taller concussion, the following week after a head to claimed together.
Journalist closures had tie part, arguments this debate be a bit of a diamond.
PPSV% his bid fell short caught, performance turned can come and stretch the floor with female instinct benefit, defence careful tuning.
To coax ( alternatives point room of the boarding the ) jones brothers hard, to ignore told issues sark, wilcox, have back one way street to escape the security last night 41 chicago.