DIE AFRIKANERVOLK SE GELOOFSERFENIS (1)

deur MJ Erasmus

Wanneer ons besin oor die geloofserfenis van ons Afrikanervolk is ons met een van die mees heilige onderwerpe besig wat daar maar kan wees. ‘n Vaste ingewortelde geloofsoortuiging en onwrikbare geloofsvertroue, in die drie-enige God wat Homself in die Bybel, sy onfeil-bare, gesagvolle en onveranderlike Woord, openbaar, was die grondslag waarop ons volk gebou is en die wortel waaruit ons volk gegroei het. Dít is die fondament van die Afrikanervolk.

Dié geloofsfondament, wat so duidelik uit die wordingsgeskiedenis van ons volk aanwysbaar is, en wat so baie van ons dapper voorgeslagte en volkshelde hul lewens deur besiel het, het dié merkteken van die ware Boer/Afrikaner geword. Die dankbare wete dat die HÉRE ons ‘n volk gemaak het, dat Hý aan ons ‘n vrye Vaderland en soete Moedertaal geskenk het, om te alle tye te koester en beskerm, het die basiese lewens-opvatting van die deursnee Afrikaner geword. Die eer van God en ‘n opregte dankbaarheidslewe vir die genadige verlossing in Christus, het die rigting-wyser vir ons daaglikse lewens geword. Die suiwer geloofswortels, van geslag na geslag van ouers en grootouers aan kinders en kindskinders oorgedra, het die wese van ons Volksidentiteit geword.

Deur die vaste en sekere Bybelse geloofsuitkyk as dryfveer is, deur die genade van God, die allerfelste beproewinge van onder andere die Groot Trek en veral die Tweede Vryheidsoorlog deurleef en is ons Vaderland in geloof en toewyding opgebou, op eerbare wyse deur harde werk en volharding. Die HERE het ons volk besonderlik begenadig, om ten spyte van die vyande wat ons wou vernietig, op 31 Mei 1961 dié grootse dag te laat beleef, toe onder Afrikaner-bewind ‘n vrye Republiek oor heel Suid-Afrika uitgeroep is. Soos in die destydse Boererepublieke sou in die grondwet van ons Republiek van Suid-Afrika duidelik verklaar word, dat die HERE self die hoogste gesag is en dat sy Woord die fondament is waarop ons ons Vaderland wil regeer. Dieselfde geloof besing ons in ons volkslied, die Stem van Suid-Afrika: ”knegte van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry”.

As ons vandag vra waarom hierdie Afrikaner-Boere Republiek so gehaat en gehoon is deur ons vyande en deur wêreldmagte op soveel gebiede beveg is, lê die antwoord opgesluit onder andere in die woorde van Openbaring 12 vers 17: “En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.” Ja, die magtiges van hierdie wêreld het hulle hande uitgesteek na die rykdom van ons land. Hulle het vandag alles wat hulle wou vir hulleself ingepalm. Maar daar agter sien ons die Satan wat oorlog voer en die ware geloof, waarop die HERE ons hier gegrondves het, wil vernietig.

Daarom is ons vandag steeds besiel met ons geloofsroeping en hou ons as ware Afrikaners vas aan die woorde van Christus in Johannes 16 vers 33: “In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.” En ons dink aan die eenvoudige woord van ons geliefde President Paul Kruger: “Salisbury sê: Dié volk mag nie bestaan nie. Maar God sê: Die volk sal bestaan! Wie is dan reg? Tog sekerlik die Here.”