Monthly Archives: Oktober 2023

Die Konsep Onderwys wetgewing is die Speerpunt teen die Afrikaner se Christelike Karakter.

Staat se magsmisbruik

Die staat maak misbruik van die feit dat hulle in totale beheer staan van alles wat in die skole geleer word. Net soos wat die Engelse, kort na die Vryheidsoorlog, die onderwys gebruik het om ons kinders van ons te vervreem, om hulle meer pro-engels te maak, so word die skole vandag gebruik om die Nuwe SA, as ‘n multi-ras en kultuur samelewing, se voortbestaan te bevorder.

Hulle weet baie goed waarmee hulle besig is. Hulle weet die ouer-gesag wat nou nog hierteen skop gaan nie altyd meer daar wees nie. Vandag se jeug is môre se volwassenes. Ons kan nie maar hierby verby kyk nie. Die stryd lê by ons jongmense en by die skole.

Die tipiese kommunistiese werkswyse waarop die skyn van openbare insette gevoer word, maar feitlik alles wat nie strook met hulle ideologie nie totaal ge-ignoreer word is kenmerkend ook in die ontwikkeling van die konsep wetgewing op basiese onderwys.

Die skole van vandag is daarop ingestel is om die Afrikaner kind te omvorm na wêreld burger en humanis.  Wat ons toelaat ons kinders geleer word raak ons volk se toekoms direk.  Wat in die skole reeds geleer en die rasvermenging wat daarin ooglopend plaasvind lê is reeds die speerpunt van die aanslag teen ons volk en die Christendom in Suid-Afrika. 

Die ANB se beginsels

Die gelowige ouer het ‘n doopbelofte afgelê waaronder hy verplig is om om te verseker dat die onderwys van sy kinders in ooreenstemming met sy Christelike belydenis is.

Die Afrikaner Nasionalistiese Beweging (ANB) se standpunt oor Onderwys is as volg:

  1. Geen skool of universiteit mag ‘n antichristelike of anti-nasionalistiese karakter dra of die veiligheid van die land ondergrawe nie.
  2. Die reg van ouers om self voorsiening vir die onderwys van hulle kinders te maak word erken.
  3. Die onderrigproses moet in alle opsigte ingestel wees op die ontwikkeling van die verstandelike en geestelike vermoë van elke leerling of student. Die vorming van die jeug moet hulle in staat stel om deel te neem aan die uitvoering van die kultuurtaak en om effektiewe, volksgebonde leiers op die verskillende lewensterreine te kweek.

Konsep Wet gemeet teen ANB se beginsels

Ons kan in elke besonder punt gaan aantoon waar ons die probleme sien in die nuwe konsep onderwyswet. Maar die oorsprong vir al die probleme lê alles in die humanistiese beginsels waarop dit gebou is.  Uit alles in die wetsontwerp (en so ook alle nuwe wette in die land van toepassing op kinders) blyk die uitgangspunt dat die kind aan die staat behoort. Daarenteen word ons Protestantse belydenis wat die Woord van God as grondslag het, nie deur die onderwys wet as enigste grondslag erken nie. Die ANB vind daarom die onderwys beleid soos dit tans is en nog meer waartoe hulle dit wil verander as onaanvaarbaar.

Wat moet ons nou doen?

Ons weet dat Paul Kruger het nie die populêre mening gevolg nie, maar wat reg is hardop en duidelik gestel. Daarin volg ons hom ook na.

Die ANB beroep hom dus nie op die huidige humanistiese grondwet en die skyn van sg. openbare prosesse om dit te bestry nie, maar op die beginsels van Gods Woord. Daarom roep ons, ons mede-volksgenote op om die huidige wetsontwerp waarin die staat ons kinders in hulle ideologie wil indwing te verwerp waar dit indruis teen ons Christelike Nasionalistiese beginsels.

Ons wil mense wel aanspreek in die saak dat ons nie te vrede moet wees met enige iets minder as Christelik Nasionale Onderwys nie.   

Tot dusver was dit eintlik maklik om die aanvalle te sy-stap of skynbaar te sy-stap met die bestaan van CVO skole en tuisskole.

Uiteinde van die wetgewing…

Maar die veranderinge in die wetsontwerp is alles duidelike gevaartekens of reeds direkte toepassing van ‘n drakoniese stelsel wat ons volk in sy kern wil breek deurdat dit eindelike alle seggenskap van die ouers oor waartoe en hoe hulle kinders opgevoed weggeneem word.

Gaan ons dit toelaat?

As dit God se wil is dat ons volk moet voortbestaan om Hom te dien sal ons nou die moed vind om ten bloede toe te begin weerstand bied. In Sy krag sal ons die stryd moet voer.

Kom dus los van die goddelose bestel en sorg daarbuite vir u kinders se opvoeding.

Nie terwille van ons kinders in die eerste plek nie, maar ter wille van die Eer van God.